Załącznik nr 1

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY


(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
Adresat – Wojewódzki związek Pszczelarzy w Rzeszowie, ul. 8-go marca 3, 35-065 Rzeszów tel. 17 85 340 59, email sklep@sklep.pasiekaambrozja.pl

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) ……………………………………………….

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) …………………………………………………….

Imię i nazwisko konsumenta(-ów) ………………………………………………………….

Adres konsumenta(-ów) ………………………………………………………………………….

Uwagi ……………………………………………………………………………………………………….


Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
Data


(*) Niepotrzebne skreślić.

Zarejestruj nowe konto

Posiadasz już konto ?
Zaloguj się albo Zresetuj hasło